Todas as solicitudes deben ser enviadas, debidamente cubertas, ao seguinte enderezo de correo: ies.rosalia.castro@edu.xunta.gal