O Bacharelato de excelencia (STEAMbach) pretende:

  • Promover a investigación científica, tecnolóxica e humanística.

  • Desenvolver competencias transversais como a creatividade, o traballo en equipo, a resolución de problemas, o pensamento crítico …

  • Mellorar as destrezas comunicativas e expresivas (orais e escritas) tanto nas linguas cooficiais como nas estranxeiras.

  • Desenvolver as competencias dixitais.

  • Levar a cabo investigacións de maneira conxunta entre profesorado e alumnado.

O alumnado que se incorpore ao STEAMbach:

  • Cursará unha materia de afondamento do ámbito STEAM extracurricular: A materia de afondamento, propia do bacharelato STEAM, pretende dar soporte e ferramentas para apoiar o proxecto de investigación que terán que desenvolver. Ao longo do curso intentaráse dar a coñecer cómo se planifica un traballo de investigación: bibliografía, deseño da investigación, redacción e presentación. A materia desenvólvese de xeito semanal (agás o período previo aos exames de avaliación), na tarde dos martes ou mércores, durante 2 h. O profesorado que está a participar como titores no bacharelato STEAM dará a coñecer os posibles ámbitos de realización de proxectos investigación ademais de introducir ferramentas básicas para o traballo científico.

  • Realizará actividades complementarias de formación, organizadas polo centro en colaboración con universidades, entidades ou organismos investigadores; como conferencias, obradoiros ou proxectos.

  • Desenvolverá un proxecto de investigación, no segundo curso do bacharelato, relacionado con calquera ámbito de coñecemento, de forma individual ou en grupo dun máximo de 3 estudantes.