Está publicado no taboleiro de anuncios do instituto a listaxe definitiva de adxudicación do fondo de libros.
As persoas que fixeran a solicitude de forma telemática poderán consultar a resolución accedendo por vía electrónica ao su expediente, a través da aplicación fondolibros, empregando a Chave365 ou o certificado dixital.
Xa están dispoñibles na Secretaría do centro os cheques para adquisición de material escolar. Só se lle entregará o cheque ao pai/nai/titor legal do/a alumno/a.
Os libros adxudicados entregaranse ao longo da primeira semana de clase.